Omnitapps – Showroom

Liên hệ

1

Với Omnitapps Showroom bạn có thể dễ dàng hiển thị một bộ sưu tập các sản phẩm trên các quầy, chạm vào màn hình hoặc cửa sổ tương tác. Sản phẩm có thể được phân loại, vì vậy người dùng có thể truy cập chúng nhanh chóng.

Ứng dụng này là rất dễ dàng để thiết lập. Tạo tên thư mục với nội dung và thông số sản phẩm trong các tập tin văn bản. Thêm thư viện phương tiện truyền thông để cung cấp chi tiết  hơn về sản phẩm. Và tình trạng cho mỗi sản phẩm có thể được thiết lập thông qua một (góc) nhãn tùy chỉnh.

TÍNH NĂNG

–  Phân loại sản phẩm dễ dàng

–  Bổ sung thông tin và hình ảnh trên mỗi sản phẩm

–  Linh động thay đổi tình trạng tùy chọn cho mỗi sản phẩm

–  Tự động điều chỉnh kích thước màn hình

–  Không có hạn chế về sử dụng

–  Hỗ trợ đa ngôn ngữ

–  Dễ dàng tinh chỉnh

 

Omnitapps-showroom-03

Bổ sung thông tin và hình ảnh trên mỗi sản phẩm


Omnitapps-showroom-04

Không có hạn chế về sử dụng

 

 

Omnitapps-showroom-02

Phân loại sản phẩm dễ dàng


Omnitapps-showroom-05

Linh động thay đổi tình trạng tùy chọn cho mỗi sản phẩm


Omnitapps-showroom-06

Linh động thay đổi tình trạng tùy chọn cho mỗi sản phẩm